top of page

"צלול באילת" תנאים והגבלות

צלילה באילת מברכת אותך ותודה שבחרת לגלוש באתר שלנו בכתובת:

www.diveineilat.com (ה"אתר" או "האתר").

 

האתר נוצר במטרה עיקרית לספק פלטפורמה נוחה למבקרים וללקוחות לסקור ו/או לרכוש פעילויות צלילה באילת ("השירותים"). בנוסף, האתר מספק מידע לגבי השירותים לרבות מחירים ועוד.

1. הסכמה לתנאים:

 

תנאים והגבלות אלה מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך, בין אם באופן אישי ובין אם מטעם ישות ("אתה") לבין האתר ("אנחנו", "אנחנו" או "שלנו"), לגבי הגישה והשימוש שלך בו האתר וכן כל טופס מדיה אחר, ערוץ מדיה, אתר סלולרי או אתר הקשור, מקושר או קשור אליהם בדרך אחרת. אתה מסכים שעם הגישה לאתר קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לכל התנאים וההגבלות הללו ("התנאים וההגבלות").

במקרה של חוסר התאמה בין תנאי חוזה זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה האנגלית תשלוט ותגבר בכל שאלה של פרשנות או אחרת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים או שינויים בתנאים וההגבלות הללו בכל עת ומכל סיבה. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי עדכון התאריך "העדכון האחרון" של תנאים והגבלות אלה ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על כל שינוי כזה.

2. זכויות קניין רוחני:

 

אלא אם צוין אחרת, האתר הוא הקניין שלנו וכל קוד המקור, מסדי הנתונים, הפונקציונליות, התוכנה, האפליקציה, העיצובים, האודיו, הווידאו, הטקסט, התמונות והגרפיקה באתר (יחד, "התוכן") והסימנים המסחריים, סימני שירות וסמלי לוגו הכלולים בהם ("הסימנים") הם בבעלותנו או בשליטתנו או ברישיון לנו.

התוכן והסימנים מסופקים באתר "כמות שהם" למידע ולשימושך האישי בלבד. למעט כפי שצוין במפורש בתנאים והגבלות אלה, אין להעתיק, לשכפל, לצבור, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, להציג בפומבי, לקודד, לתרגם, לשדר, להפיץ, למכור, להעניק רישיון, לא להעתיק אף חלק מהאתר או תוכן או סימנים. מנוצל אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב שלנו.

בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, ניתן לך רישיון מוגבל לגשת לאתר ולהשתמש בו ולהוריד או להדפיס עותק של כל חלק מהתוכן שאליו קיבלת גישה נאותה אך ורק עבורך האישי, הלא מסחרי. להשתמש. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש באתר, בתוכן ובסימנים.

3. מצגות משתמשים:

 

בשימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) כל שימוש ושימוש באתר הוא על אחריותך ואחריותך בלבד; (2) כל פרטי הרישום שתשלח יהיו נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים;(3) תשמור על דיוק המידע האמור ותעדכן מיידית את פרטי הרישום כאמור לפי הצורך; (4) יש לך את הכשירות המשפטית ואתה מסכים לציית לתנאים וההגבלות האלה; (5) לא תיגש לאתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות בוט, סקריפט או אחר; (6) לא תשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית; וכן (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה החלים.

יש לנו את הזכות לסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי באתר. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, אם אתה מספק מידע כלשהו שהוא לא נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, יש לנו את הזכות לחסום את הגישה שלך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי באתר (או כל חלק ממנו) ).

4. פעילויות אסורות:

 

אינך רשאי לגשת או להשתמש באתר לכל מטרה מלבד זו שלשמה אנו מעמידים את האתר לזמין. אין לעשות שימוש באתר בקשר למאמצים מסחריים כלשהם למעט אלה שאושרו או מאושרים על ידינו באופן ספציפי.

כמשתמש באתר, אתה מסכים לא:

לאחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב, במישרין או בעקיפין, אוסף, הידור, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור בכתב מאתנו;

לגנוב ו/או להעתיק ו/או לעשות כל שימוש בעיצובים באתר;

לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר, לרבות תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של כל תוכן או אוכפות הגבלות על השימוש באתר ו/או בתוכן הכלול בו;

להערים, להונות או להטעות אותנו ומשתמשים אחרים;

לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה שלנו או לשלוח דיווחים כוזבים על התעללות או התנהגות בלתי הולמת;

ניסיון להתחזות לאדם אחר;

להשתמש בכל מידע שהתקבל מהאתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות בנו;

לפענח, לפרק, לפרק או לבצע הנדסה לאחור של כל אחת מהתוכנות המרכיבות או מרכיבות בכל דרך שהיא חלק מהאתר;

להטריד, לעצבן, להפחיד או לאיים על כל אחד מהעובדים או הסוכנים שלנו העוסקים במתן כל חלק מהאתר לך;

למחוק את הודעת זכויות היוצרים או זכויות קנייניות אחרות מכל תוכן;

להעתיק או להתאים את תוכנת האתר, לרבות אך לא רק PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר) וירוסים, סוסים טרויאניים או חומר אחר, לרבות שימוש בספאם, המפריעים להנאה מהאתר;

לזלזל, להכתים או לפגוע בכל דרך אחרת, לדעתנו, בנו ו/או באתר;

להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כל החוקים או התקנות החלים.

כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל מפר תקנון זה ועלול להביא, בין היתר, לסיום או השעיה של זכויות השימוש שלך באתר.

5. תוכן של צד שלישי:

 

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן מאמרים, תצלומים, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוזיקה, סאונד, וידאו, מידע, יישומים, תוכנות ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורו מצדדים שלישיים ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותכני צד שלישי כאלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידינו לגבי דיוק, נאותות או שלמות, ואיננו אחראים לכל אתרי צד שלישי אליהם ניגש דרך האתר או לכל תוכן של צד שלישי שמתפרסם באתר, זמין דרך האתר או מותקן מהאתר, לרבות התוכן, הדיוק, הפוגעניות, הדעות, המהימנות, נוהלי הפרטיות או מדיניות אחרת של או הכלולים באתרי צד שלישי או בתוכן של צד שלישי. הכללת, קישור או התרת שימוש או התקנה של כל אתרי צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי אינה מעידה על אישור או אישור לכך על ידינו.

כל רכישה שתבצע דרך אתרי צד שלישי תהיה דרך אתרים אחרים ומחברות אחרות, ואיננו לוקחים כל אחריות כלשהי ביחס לרכישות כאלה שהן באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

6. ניהול אתר:

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, ל: (1) לפקח על האתר לאיתור הפרות של תנאים והגבלות אלה; (2) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד כל מי שלפי שיקול דעתנו הבלעדי מפר את החוק או תנאים והגבלות אלה, לרבות ללא הגבלה, דיווח על משתמש כזה לרשויות אכיפת החוק; (3) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, לסרב, להגביל גישה, להגביל את הזמינות או להשבית (במידה שאפשרית מבחינה טכנולוגית) כל אחת מהתרומות שלך או כל חלק מהן; וכן (4) אחרת לנהל את האתר באופן שנועד להגן על זכויותינו וקניינו ולהקל על תפקודו התקין של האתר.

7. מדיניות פרטיות:

 

על מנת לספק לך שירות, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, כגון, בין היתר, מידע על השימוש שלך באתר, ומידע על המכשיר הנייד או המחשב שלך ("מידע אישי"). המידע האישי עשוי להיאסף ולהשתמש בו כדי:

לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

להבטיח ביצועים נאותים של האתר;

לנתח ולנהל את העסקים שלנו;

לשפר את שירות הלקוחות שלנו;

ליצור איתך קשר או לספק לך נתונים רלוונטיים לגבי האתר או השירותים.

בכל פעם שאתה משתמש באתר, אנו עשויים לאסוף אוטומטית סוגים מסוימים של מידע. כמה דוגמאות למידע אוטומטי שאנו עשויים לאסוף הן כדלקמן:

אנו עשויים לתעד את הכתובת של ספק שירותי האינטרנט שלך, את פרוטוקול האינטרנט או את כתובת ה-IP שלך ואת סוג המכשיר הנייד או הנייד.

אנו עשויים לאסוף תיעוד של הפעילות שלך או "זרם הקליקים" שלך בזמן הביקור באתר.

אנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" מסוגים שונים כדי לזהות את המחשב או המכשיר הנייד שלך. קובץ Cookie הוא קובץ טקסט קטן שאתר אינטרנט, אפליקציה מקוונת או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט שלך ו/או בכונן הקשיח של המחשב שלך לשימוש בביקורים הבאים באתרים.

אנו עשויים לאסוף כל מידע שאתה מזין, משתף או שניתן לקבל מהשימוש שלך באתר.

אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון פרטי כרטיסי אשראי ומספרי זהות, לרבות עם ספקי השירותים שלנו.

כמה דוגמאות לדברים שספקי שירות עשויים לעשות שעשויים להיות כרוכים במידע האישי שלך הן:

לפתח, לארח או לתחזק את האתר בשמנו;

לצבור מידע לקוחות ו/או לשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן אנו עשויים לשתף מידע מצטבר כזה עם שותפי שיווק פוטנציאליים, מפרסמים ומדיה חברתית כגון פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, Taboola, Bokun וכו';

למטרות סטטיסטיות - אנו עשויים להשתמש בשירותי ניתוח והתאמה אישית של צד שלישי כדי לנתח מדדי אתר וביצועים, לנתח את העדפות המבקרים שלנו.

לספקי שירותים אלה מוענקת גישה לחלק מהמידע האישי שלך או לכל המידע שלך לפי הצורך ועשויים להשתמש בקובצי Cookie (כהגדרתם לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אוטומטי אחרת בשמנו.

8. הרשאה להפצה, פרסומים ופרסומות:

 

כל משתמש המשאיר פרטים באתר ומתווסף לרשימת התפוצה של האתר, מאשר את השימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שהאתר ישלח מעת לעת.

משתמש שמסר פרטים כאמור יהיה כפוף להוראות הדיוור המפורטות בתנאים וההגבלות להלן.

חל איסור להשאיר פרטים של אדם אחר באתר ללא הסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך תוך השארת הפרטים ומבלי להסביר לו את כל התקנון.

בעת השארת פרטים באתר יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת מידע חלקי או שגוי עלולה למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותי האתר ולמנוע מהאתר ליצור קשר במידת הצורך. במקרה של שינוי במידע כלשהו שנמסר על ידי המשתמש, יש לעדכן את המידע החדש באתר.

מובהר כי אין חובה חוקית למסור פרטים באתר אולם ללא מסירתם לא ניתן יהיה לקבל מהאתר תוכן שיווקי ועדכונים.

האתר לא יעשה שימוש במידע הנמסר אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

השארת פרטים באתר והסכמה לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מבצעים, עדכונים והנחות המוצעות למשתמשים רשומים.

אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה הסכמת המשתמש להגשת פרסומות בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) – התשס"ח-2008 (להלן: "חוק התקשורת").

מובהר כי למשתמש ישנה אפשרות להסיר את עצמו מרשימת התפוצה של האתר בכל עת על ידי לחיצה על כפתור "ביטול הרשמה" המופיע בתחתית כל הודעת דואר אלקטרוני שנשלחת על ידי האתר, או על ידי שליחת דואר אלקטרוני לאתר בציון כי הם רוצים להסיר אותם מרשימת התפוצה. כל עוד המשתמש לא הסיר את עצמו מרשימת התפוצה, האתר רשאי להעביר למשתמש דיוור ישיר בכפוף לחוק התקשורת.

אין לראות במידע למשלוח כהבטחה לכל תוצאה ו/או אחריות עבור השירות המוצע בו.

דיוור בכללותו, לרבות כל המידע הכלול בו, מוצע כפי שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל האפשר, אולם ייתכן שהמידע לא יהיה שלם וייתכנו טעויות טכניות או אחרות במידע.

המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר עם דיוור פרסומות ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות מיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע לפרסומות המוצגות בחסות צד ג' אין לאתר התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, באמיתות תוכנן ובסדר הופעתן.

9. הפרות זכויות יוצרים:

 

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שחומר כלשהו הזמין באתר או באמצעותו מפר כל זכויות יוצרים שבבעלותך או בשליטתך, אנא הודע לנו מיד באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן.

10. תקופת זמן וסיום:

 

תנאים והגבלות אלה יישארו בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש באתר. מבלי להגביל כל הוראה אחרת של תנאים והגבלות אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או אחריות, למנוע גישה ושימוש באתר (כולל חסימת כתובות IP מסוימות), מכל אדם מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות ללא הגבלה בגין הפרה של כל מצג, אחריות או אמנה הכלולים בתנאים וההגבלות הללו או של כל חוק או תקנה החלים. אנו רשאים להפסיק את השימוש או השתתפותך באתר ובכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

11. שינויים והפרעות:

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אין לנו מחויבות לעדכן מידע כלשהו באתר שלנו.

כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את כל האתר או חלקו ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר.

איננו יכולים להבטיח שהאתר יהיה זמין בכל עת. אנו עשויים להיתקל בבעיות חומרה, תוכנה או אחרות או צורך לבצע תחזוקה הקשורה לאתר, וכתוצאה מכך להפרעות, עיכובים או שגיאות.

12. עמלות ותשלומים:

 

מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים כפופים לשינויים. האתר שומר לעצמו את הזכות ללא הודעה מוקדמת להפסיק או לשנות מפרטים ומחירים בשירותים המוצעים באתר ומחוצה לו מבלי שייגרמו לך כל התחייבות.

לא יגבה מע"מ בישראל עבור הזמנות בינלאומיות.

אתה אחראי לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא בעת הזמנת שירותים דרך האתר או אחרת. אם אתה משתמש באתר או באמצעים אחרים לרכישת שירות, התשלום חייב להתקבל לפני קבלת הזמנה. ייתכן שהאתר יצטרך לאמת את המידע שאתה מספק לפני קבלת הזמנתך, והוא עשוי לבטל או להגביל את הזמנתך בכל עת לאחר ביצועה. אם כבר בוצע תשלום והזמנתך בוטלה או מוגבלת, האתר יחזיר כל תשלום ששילמת עבור ההזמנה שלא תסופק עקב ביטול או הגבלת הזמנה באותו מכרז כמו הרכישה המקורית.

אם, מסיבה כלשהי, חברת כרטיסי האשראי שלך תסרב או מסרבת אחרת לשלם את הסכום המגיע לך עבור השירות שרכשת, אתה מסכים שאנו רשאים, לפי בחירתנו, להשעות או להפסיק את אספקת ההזמנה ועשויים לדרוש ממך לשלם כל איחור. סכומים שנגרמו (כולל עמלות חיוב חוזר של צד שלישי או קנסות) באמצעים אחרים המקובלים עלינו. במקרה בו יש צורך בהליכים משפטיים לצורך גביית יתרות המגיעות, אתה מסכים להחזיר לנו את כל ההוצאות שנגרמו להחזרת הסכומים המגיעים, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות אחרות.

רכישות של שירותים דרך האתר עשויות להיות כפופות לתנאים והגבלות אחרים שיוצגו לך בעת הרכישה.

כל המסים הבינלאומיים והעמלות הנוספות הקשורות לשירות, שאינם מיסים ישראליים, יחולו על הלקוח וללקוח לא תהיה תלונה בעניין.

לאחר ביצוע ההזמנה האתר ישלח ללקוח מספר הודעות, לרבות אישור רכישה, חשבונית, מידע על המשלוח וההזמנה ועוד. האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר את ההודעות בכל אמצעי תקשורת, במייל או בהודעת טקסט.

13. מדיניות הזמנות:

 

אישורי הזמנות יישלחו במייל.

האתר לא יישא באחריות לכל עיכוב ו/או בעיה בהזמנות שייגרמו עקב התנאים הבאים:

כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטת האתר;

כלכלה סגורה, כך שפעילות האתר ו/או ספקי האתר ו/או נותני השירותים ייפגעו מכל סיבה שהיא.

14. מדיניות החזרה וביטול:

 

בקשות להחזר או ביטול הזמנה יוגשו לאתר על ידי הלקוח באחת מהדרכים המפורטות בתחתית תקנון זה.

שינוי או ביטול השירות יתאפשר בתנאי ששינוי או ביטול כאמור יבוצעו לפחות 48 שעות (יום ללא מנוחה) לפני שהשירות או חלק ממנו מתוכנן להינתן.

יובהר כי במידה והלקוח לא יגיע ביום מתן השירות, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה לשנות או לבטל את השירות.

החזרים או ביטולים יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעת אישור בכתב מהאתר.

ההחזרים יזוכה בצורת התשלום המקורית, לפי חברת הסליקה וחברת האשראי.

האמור לעיל כפוף לחוק הגנת הצרכן הישראלי, התשמ"א-1981.

15. מדיניות צילום:

 

השימוש במצלמות אישיות במהלך השירותים או הצלילה יהיה כפוף לתנאים הבאים:

בטיחות הצוללן ושאר צוללנים ושמירה על הטבע;

מותר להשתמש במצלמה לצילום טבע, חברים ובני משפחה בלבד;

אסור להציע שירותי צילום לצוללים אחרים בתמורה או בחינם.

אם תפר את התנאים לעיל, מדריך הצלילה יהיה רשאי להחרים את מצלמתך האישית עד לסיום הפעילות או השירות.

16. כתב ויתור:

 

צלילה היא פעילות מסוכנת מטבעה הכרוכה בסיכוני פציעה או מוות. על ידי השתתפות בצלילה, אתה לוקח על עצמו את כל הסיכונים הקשורים לצלילה, כולל אך לא רק, כשל בציוד, טביעה, מחלת דקומפרסיה וסכנות תת-מימיות אחרות.

אתה האחראי הבלעדי להבטיח שאתה כשיר פיזית להשתתף בצלילה ויש לך את הכישורים וההכשרה הדרושים לעשות זאת בבטחה.

אתה מסכים לציית לכל הכללים של ספקי השירות.

האתר מסופק על בסיס כפי שהוא וכפי שהוא זמין. אתה מסכים שהשימוש שלך בשירותי האתר יהיה באחריותך הבלעדית, במלוא המידה המותרת בחוק.

אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר והשימוש שלך בו. אנו לא מתחייבים או מצגים לגבי הדיוק או השלמות של תוכן האתר ולא ניטול כל אחריות או אחריות לכל (1) שגיאות, טעויות או אי דיוקים בתוכן; (2) פגיעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה והשימוש שלך באתר; (3) כל הפרעה או הפסקה של שידור לאתר או ממנו; (4) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה אשר עשויים להיות מועברים לאתר או באמצעותו על ידי צד שלישי כלשהו.

אין לראות במידע המופיע באתר כהבטחה לכל תוצאה ו/או אחריות לשירותים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או קישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור אחר של פנימי ו/או מידע חיצוני ו/או שימוש במוצרים המוצגים על ידי האתר.

שירותים המופיעים באתר עשויים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישיים. המשתמשים באתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יהיו אחראים ליצור קשר ולדרוש פיצוי מספק השירות הצד ג' בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם להם כתוצאה מכך שימוש בשירותים.

תמונות השירותים או הצלילה באתר מוצגות להמחשה בלבד.

מידע ומצגות אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורם בשותפים העסקיים של האתר ו/או בצדדים שלישיים ששירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לשירותים הינם באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים ו/או צדדים שלישיים. לפיכך, מובן כי לאתר אין אחריות למידע כאמור והאתר אינו מבטיח את דיוק המידע הזה.

האתר ממליץ למשתמשים להתנהג כלקוחות נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר, לרבות המידע ביחס לשירותים עצמם, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.

17. חוק חל:

 

תקנון זה והשימוש שלך באתר נשלטים ומתפרשים בהתאם לחוקי מדינת ישראל החלים על הסכמים שנכרתו ויבוצעו במלואם בתוך מדינת ישראל, ללא התחשבות בעקרונות ניגוד החוק שלה.

כל פעולה משפטית מכל סוג שתובא על ידך או על ידנו (ביחד, "הצדדים" ובפרט, "צד") תתחיל או תועמד לדין בבתי המשפט במדינת ישראל, והצדדים מסכימים בזאת ומוותרים על כך. כל ההגנות של חוסר סמכות שיפוט אישית ופורום לא נוח.

18. תיקונים:

 

יתכן וקיים באתר מידע המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות שעשויים להתייחס לאתר, לרבות תיאורים, זמינות ומידע אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

19. שונות:

 

תקנון זה וכל מדיניות או כללי פעולה המתפרסמים על ידינו באתר מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבינינו. הכישלון שלנו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים והגבלות אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. אנו רשאים להקצות את כל הזכויות והחובות שלנו לאחרים בכל עת.

אם אחד מהתנאים וההגבלות הללו ייקבע על ידי רשות מוסמכת כלא תקף, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה בכל מידה, תנאי כזה ייפרד משאר התנאים שימשיכו להיות תקפים במלוא המידה המותרת בחוק.

20. צור קשר:

 

על מנת לפתור תלונה בנוגע לאתר או לקבל מידע נוסף בנוגע לשימוש באתר, אנא פנה אלינו באמצעות:

כתובת: חטיבת הגולני 297-4, אילת – ישראל;

מספר טלפון: +972-50-9722988;

ווטסאפ: +972-50-9722988;

או דוא"ל: sergey.axelrod@gmail.com.

bottom of page